یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۷

اداره امور دانش آموختگان

رسیدگی کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به عهده این اداره می باشد.

وظایف کارشناسان امور فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:
وظایف کارشناسان امور بایگانی و نگهداری اسناد فارغ التحصیلی: