دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

فرم مربوط به درخواست گواهینامه موقت المثنی

۲ اسفند ۱۳۹۰

ابتدا فرم را تکمیل نموده و پس از تایید کتبی ۳ نفر (هر شخص مطلع اعم از همکاران٬ دوستان٬ اعضای خانواده و .....) به همراه یکی از آن ۳ نفر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نموده و پس از تایید٬تحویل اداره امور دانش آموختگان نمایید.