پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۴

فرم درخواست گواهی رتبه دانش آموختگان

۳ مرداد ۱۳۹۴

پس از پرکردن فرم گواهی رتبه آن را به ایمیل اداره دانش آموختگان ارسال نمایید و پس از سه / 3 روز کاری جهت تحویل مراجعه فرمایید ( edu.aut1337@gmail.com )