دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۰

فرم درخواست گواهی رتبه دانش آموختگان

۳ مرداد ۱۳۹۴

پس از پرکردن فرم گواهی رتبه آن را به ایمیل اداره دانش آموختگان ارسال نمایید و پس از سه / 3 روز کاری جهت تحویل مراجعه فرمایید (Office.grad@aut.ac.ir)