چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۳۷

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 3 از مجموع 3
1.1 ms
۱) RG-4
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
آئین نامه صدور مدرک گواهی موقت و نامه معرفی به نظام وظیفه
۲) RG-3
۵ مهر ۱۳۹۴
آئین نامه صدور دانشنامه دانش آموختگان فاقد تعهد آموزش رايگان
۳) RG-1
۲۱ اسفند ۱۳۹۰
آيين نامه لغو تعهد خدمات آموزشی (دانش آموختگان برخوردار از تحصیل رايگان)