دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۸:۵۹

دبیرخانه هيأت مميزه

بر اساس ماده چهار مقررات‌ مربوط به طرز تشكيل‌ و اختيارات‌ هيات‌ مميزه‌ دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي، مهمترین وظایف و اختیارات هیات ممیزه دانشگاه به شرح ذیل میباشد: بر اساس ماده پنج این آیین نامه، ریاست محترم و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به ترتیب به عنوان رییس و دبیر هیات ممیزه فعالیت می نمایند. اعضای این هیات از ميان استادان و دانشياران دانشگاه انتخاب و به وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري معرفي و پس از تاييد وزارت مذكور بمدت دو سال به عضويت آن منصوب مي گردند.
هدف از راه اندازی سایت دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و فرم های مورد نیاز همکاران هیات علمی می باشد.