دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۹

فرم درخواست ايجاد رشته هاي تحصيلي

۲۶ بهمن ۱۳۹۰

شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جلسه 409 مورخ 14/12/1379، دستورالعمل تهيه و تنظيم گزارش توجيهي براي ايجاد رشته هاي جديد و اثبات ضرورت آن در دانشگاه ها را ، به شرح زير تصويب كرد و مقرر مي دارد:
آن دسته از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كه طبق ماده 3 آيين نامه واگذاري اختيارات برنامه ريزي درسي (موضوع ابلاغيه شماره 1089/و مورخ 10/2/1379 ) متقاضي ايجاد رشته اي جديد در دانشگاه هستند،بايد پيشنهاد خود را همراه با گزارش توجيهي كه بشرح ذيل تنظيم مي گردد به شوراي عالي برنامه ريزي ارسال دارند تا در جلسات شورا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.