دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

فرم مشخصات اعضاء هیات علمی

۲۶ بهمن ۱۳۹۰

پس از تکمیل فرم ایجاد رشته های تحصیلی می بایست نسبت به معرفی اعضاء هیات علمی این رشته ها در قالب فرم پیوست از طرف دانشکده ها و گروههای آموزشی اقدام گردد.