شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰


دکتر عباس سروش
معاون آموزشي و تحصيلات تکميليمهندس طاهره سيدنا
رئيس اداره استعدادهاي درخشان و المپيادها


دکتر عبدالرضا اوحدي
مدير تحصيلات تکميلي


دکتر مصطفي کتابچي
مدير امور آموزشي


دکتر سيدمحمدحسین کريميان
رئيس دفتر نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی آموزشی


مهندس منصور پيدايش
رئيس مرکز آموزش هاي الکترونيکي و آزاد


مينا مطيعي
رئيس اداره دانش آموختگان

دکتر مسعود صبائي
مشاور در امور برنامه راهبرديدکتر سيدمحمدرضا علوي مقدم
مشاور در امور هيأت علمي و مسئول دبيرخانه هيأت مميزه