شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۸

اطلاعات تماس

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

نشانی: تهران- خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (‌روبروی دانشکده مهندسی عمران )

 • 66405848,64542803,64542804
 • 66413325
 • registraroffice@aut.ac.ir

آقای دکتر مصطفی کتابچی

مدیرکل امور آموزشی دانشگاه
طبقه سوم اتاق شماره ۱

 • 66405848,64542803,64542804

خانم پروانه امیدی

معاون اداره کل امور آموزشی (رسیدگی و نظارت به کلیه اموراداره )
طبقه سوم اتاق شماره۱

 • 66425848,64542802,64542804

خانم سیده مرضیه حسن آبادی

مسئول دفتر(جوابگوئی به ارباب رجوع و کلیه امور مربوط به مراسلات)
طبقه سوم اتاق شماره ۱

 • 66405848,64542803,64542804

خانم مهناز صابری وند

کارشناس واحد رایانه مسئول دانشکده های ( مهندسی هسته ای و فیزیک ِ مهندسی شیمی ِ مهندسی مکانیک ِمهندسی صنایع وسیستمهای مدیریت ِمهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات ِمهندسی هوافضا ِ مهندسی دریا ِ‌مهندسی پزشکیِ ِ گروه معارف و گروه شیمی )
طبقه دوم اتاق شماره ۴

 • 64542815

خانم لیلا صداقت

کارشناس واحد رایانه و مسئول دانشکده های (ریاضی و علوم کامپیوتر ِ مهندسی برق ِ مهندسی عمران ِ مهندسی معدن ومتالورژی ِمهندسی پلیمر ِ مهندسی نفت ِ‌مهندسی نساجی- ِ‌واحدماهشهر ِ‌گروه زبان و گروه تربیت بدنی )
طبقه دوم اتاق شماره ۴

 • 64542816

خانم ترانه تیموری

کارمند واحد انتقال ومیهمان ارزیابی و امتحانات مسئول دانشکده های مهندسی برق - مهندسی هوافضا- ریاضی و علوم کامپیوتر- مهندسی انرژی و فیزیک وگروه تربیت بدنی ( طبقه دوم اتاق شماره۱۰)

 • 64542810

خانم زهرا حاج حسنی

کارشناس واحد انتقال ومیهمان ارزیابی و امتحانات مسئول دانشکده های مهندسی عمران - مهندسی صنایع وسیستمهای مدیریت - مهندسی پلیمر وعلوم رنگ - مهندسی نساجی و گروه مستقل شیمی (طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542820

خانم سمیه عباس زاده

کارشناس واحد انتقال و میهمان ارزیابی و امتحانات ومسئول دانشکده های مهندسی مکانیک - مهندسی کامپیوتر- مهندسی نفت - مهندسی دریا و گروه زبان (طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542811

خانم لیلا نیک نژاد

کارشناس واحد انتقال ومیهمان ارزیابی وامتحانات مسئول دانشکده های مهندسی پزشکی - مهندسی شیمی - مهندسی معدن ومتالورژی - پردیس بین الملل وگروه معارف ( طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542821

خانم شکوه السادات سیدزاده

کارشناس واحد نمرات
طبقه دوم اتاق شماره ۹

 • 64542807

خانم زهرا باقرپورطهرانی

کارشناس کمیته و کمیسیون
طبقه دوم اتاق شماره ۹

 • 64542812

آقای حسن نعمتی

کاردان واحد نظام وظیفه
طبقه سوماتاق شماره ۲

 • 64542805

خانم اکرم صارمی

مسئول بایگانی دانشکده های (ریاضی وعلوم کامپیوتر ِمهندسی برق ِ مهندسی عمران ِ مهندسی معدن و متالورژی ِ مهندسی پلیمرورنگ ِ مهندسی نفت ِ مهندسی نساجی ِواحد ماهشهر ِ گروه زبان و گروه تربیت بدنی )
طبقه دوم اتاق شماره ۵

 • 64542801

آقای مجید حسین پور

مسئول بایگانی دانشکده های (مهندسی هسته ای و فیزیک ِ مهندسی شیمی ِمهندسی مکانیک ِ مهندسی صنایع وسیستمهای مدیریت ِ مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات ِ‌مهندسی هوافضا ِ مهندسی دریا ِ مهندسی پزشکی ِ‌گروه معارف و گروه شیمی )‌
طبقه دوم اتاق شماره ۵

 • 64542801