دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۶:۲۲

اطلاعات تماس

اداره کل امور آموزشی دانشگاه

نشانی: تهران - خیابان حافظ - روبروی خیابان سمیه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (‌روبروی دانشکده مهندسی عمران)

 • 66405848,64542803,64542804
 • 66413325
 • registraroffice@aut.ac.ir

آقای دکتر عباس احمدی

مدیرکل امور آموزشی دانشگاه
طبقه سوم اتاق شماره ۱

 • 66405848,64542803,64542804

خانم امیدی

معاون اداره کل امور آموزشی (رسیدگی و نظارت به کلیه اموراداره)
طبقه سوم اتاق شماره ۱

 • 66405848,64542803,64542804

خانم حسن آبادی

مسئول دفتر(جوابگوئی به ارباب رجوع و کلیه امور مربوط به مراسلات)
طبقه سوم اتاق شماره ۱

 • 66405848,64542803,64542804

خانم صابری وند

کارشناس مسئول واحد رایانه و مسئول دانشکده های ( مهندسی هسته ای و فیزیک ِ مهندسی شیمی ِ مهندسی مکانیک ِمهندسی صنایع وسیستمهای مدیریت ِمهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات ِمهندسی هوافضا ِ مهندسی دریا ِ‌مهندسی پزشکیِ ِ گروه معارف و گروه شیمی )
طبقه دوم اتاق شماره ۴

 • 64542815

خانم صداقت

کارشناس واحد رایانه و مسئول دانشکده های (ریاضی و علوم کامپیوتر ِ مهندسی برق ِ مهندسی عمران ِ مهندسی معدن ومتالورژی ِمهندسی پلیمر ِ مهندسی نفت ِ‌مهندسی نساجی- ِ‌واحدماهشهر ِ‌گروه زبان و گروه تربیت بدنی )
طبقه دوم اتاق شماره ۴

 • 64542816

خانم تیموری

کمک کارشناس واحد انتقال و میهمان٬ ارزیابی و امتحانات
مسئول دانشکده های مهندسی عمران - مهندسی نساجی - مهندسی پلیمر - مهندسی صنایع
(طبقه دوم اتاق شماره۱۰)

 • 64542810

خانم گفتاری

کارشناس واحد انتقال و میهمان٬ ارزیابی و امتحانات
مسئول دانشکده های مهندسی کامپیوتر - مهندسی معدن و متالورژی - مهندسی پزشکی - مهندسی دریا -مهندسی نفت (طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542820

خانم باقرپورطهرانی

کارشناس واحد انتقال و میهمان٬ ارزیابی و امتحانات
مسئول دانشکده های مهندسی برق - مهندسی شیمی- مهندسی هوافضا - ریاضی و علوم کامپیوتر- فیزیک و مهندسی انرژی (طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542811

خانم نیک نژاد

کارشناس مسئول واحد انتقال و میهمان٬ ارزیابی و امتحانات
مسئول دانشکده مهندسی مکانیک (طبقه دوم اتاق شماره ۱۰)

 • 64542821

خانم سیدزاده

کارشناس مسئول واحد نمرات
طبقه دوم اتاق شماره ۹

 • 64542807

آقای محمدی شعار

مسئول بایگانی دانشکده های (ریاضی وعلوم کامپیوتر ِمهندسی برق ِ مهندسی عمران ِ مهندسی معدن و متالورژی ِ مهندسی پلیمرورنگ ِ مهندسی نفت ِ مهندسی نساجی ِواحد ماهشهر ِ گروه زبان و گروه تربیت بدنی )
طبقه دوم اتاق شماره ۵

 • 64542801

آقای حسین پور

مسئول بایگانی دانشکده های (مهندسی هسته ای و فیزیک ِ مهندسی شیمی ِمهندسی مکانیک ِ مهندسی صنایع وسیستمهای مدیریت ِ مهندسی کامپیوتروفناوری اطلاعات ِ‌مهندسی هوافضا ِ مهندسی دریا ِ مهندسی پزشکی ِ‌گروه معارف و گروه شیمی )‌
طبقه دوم اتاق شماره ۵

 • 64542801

خانم میسی ون

کارشناس کمیته و کمیسیون٬ نظام وظیفه و اشتغال به تحصیل
طبقه دوم اتاق شماره ۹

 • 021-64542812