شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۰۹

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 4 از مجموع 4
1.4 ms
۱) RG-11
۱۶ مهر ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان عدم مراجعه و مراحل تبدیل وضعیت از فعال به عدم مراجعه و محروم از تحصیل
۲) RG-10
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان مشروطی و مراحل تبدیل وضعیت ازفعال به مشمول اخراج مشروطی و محروم از تحصیل
۳) RG-9
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
قوانین و مراحل دریافت گواهی اشتغال به تحصیل (کارشناسی)
۴) RG-7
۲ اسفند ۱۳۹۰
آیین نامه پروژه کارشناسی