چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۳۳

لیست آیین نامه ها
  • ترتیب شماره ردیف ی-ا
  • شمار در صفحه 15

مورد 1 تا 7 از مجموع 7
1.2 ms
۱) RG-17
۲۴ مهر ۱۳۹۷
رویه مقررات آموزشی
۲) RG-16
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
حذف اضطراری
۳) RG-15
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی و یا جدید
۴) RG-14
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
تغییر آدرس محل سکونت
۵) RG-13
۱ خرداد ۱۳۹۷
نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
۶) RG-11
۱۶ مهر ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان عدم مراجعه و تبدیل وضعیت از فعال به انصرافی (ترک تحصیل غیر مجاز)٬ کاردانی یا کارشناسی غیابی
۷) RG-10
۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
قوانین دانشجویان مشروطی و مراحل تبدیل وضعیت ازفعال به مشمول اخراج مشروطی و محروم از تحصیل