دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۰۴

قوانین دانشجویان مشروطی و مراحل تبدیل وضعیت ازفعال به مشمول اخراج مشروطی و محروم از تحصیل

۲ اردیبهشت ۱۳۹۱
مقطع   کارشناسی  
سال ورود از 1394

چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، آن نیمسال مشروط تلقی میشود. سقف مجاز مشروطی اعم از متناوب یا متوالی، 3 نیمسال است.