پنجشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷، ۰۰:۰۷

رویه ۳۲۰۴ (مرخصی تحصیلی٬ حذف ترم٬ حذف اضطراری)

۱۲ آبان ۱۳۹۷
مقطع   کارشناسی  

رویه ۳۲۰۴ (مرخصی تحصیلی٬ حذف ترم٬ حذف اضطراری)