دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۲

شهریه پذیرفته شدگان دوره های با پرداخت شهریه مقطع کارشناسی ورودی سال 95

۵ مرداد ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی  
نوع ورود   دوره‌های بین‌الملل  
سال تحصیلی   سال اول  

-دوره های بین الملل (پردیسهای خودگردان):
شهریه ثابت به ازای هر نیمسال:30.000.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس اصلی یا تخصصی نظری: 2.900.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس عملی: 6.300.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس پایه: 2.400.000 ریال
شهریه متغیر به ازای هر واحد درس عمومی: 2.300.000ریال
با توجه به نوع رشته مبلغ شهریه کل دوره حدوداْ 800.000.000 ریال می باشد.
تبصره:
- شهریه پذیرفته شدگان سال تحصیلی 96-95 دوره های بین الملل که دارای رتبه کمتر از سه برابر آخرین رتبه پذیرفته شده سهمیه منطقه مشابه روزانه در همان رشته باشند، به شرط احراز معدل بالاتر از 15 در هر نیمسال برابر 50% شهریه مصوب دوره مذکور می باشد.

- شهریه دانشجویان ورودی سال 96-95 دوره های بین الملل در صورت کسب معدل حداقل 17 در هر نیمسال برابر 50% شهریه مصوب دوره در همان نیمسال می باشد. این امتیاز شامل پذیرفته شدگان بند فوق نمی باشد.-شهریه دانشجویان اتباع غبر ایرانی پذیرفته شده از طریق کنکور سراسری برابر با شهریه دانشجویان اتباع غیرایرانی بورسیه وزارت علوم می باشد.
-تعرفه های فوق صرفاً مربوط به سال تحصیلی 96-95 بوده و در هر سال براساس مصوبات دانشگاه حداکثر تا 20% قابل افزایش خواهد بود و کلیه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-95در سال های بعدی تحصیل موظف به پرداخت شهریه مطابق جدول مصوبه دانشگاه در همان سال می باشند.
توجه:
_کلیه دانشجویان موظف به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال قبل از انتخاب واحد آن نیمسال می باشند.

_کلیه دانشجویان موظف به پرداخت شهریه متغیر نیمسالهای اول حداکثر تا ۱۵ آذر ماه و نیمسالهای دوم حداکثر تا ۱۵ خرداد ماه می باشند در غیر اینصورت بعد از تاریخهای تعیین شده٬ دسترسی دانشجویان بدهکار به پورتال آموزشی قطع و عواقب ناشی از این موضوع و سایر محدودیت های آموزشی به عهده شخص دانشجو می باشد.

_جهت کسب اطلاعات بیشتر ((دستورالعمل اجرایی مالی مقطع کارشناسی)) فایل پیوست مطالعه فرمایید.