دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۳

شهریه دانشجویانی که می خواهند پروژه خویش را تمدید نمایند٬ چگونه است؟

۲۵ بهمن ۱۳۹۰

دانشجویان فقط یکبار ملزم به پرداخت شهریه پروژه می باشند لذا در صورت تسویه حساب کامل شهریه پروژه٬ جهت تمدید سنوات برای انجام پروژه ملزم به پرداخت شهریه ثابت می باشند.