چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۶

شهریه اخذ مجدد واحدهای افتاده

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

کلیه دانشجویان در صورت اخذ مجدد واحدهای افتاده ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه و دستورالعمل سال ورود خویش می باشند.
شهریه واحدهای افتاده با شهریه واحدهای جبرانی متفاوت می باشد.