چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۷

شهریه واحدهای جبرانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

واحدهای جبرانی مربوط به دروس پیش نیاز می باشد و با دروس افتاده متفاوت است که به صورت نرخ جداگانه در پورتال آموزشی با عنوان شهریه تئوری جبران و عملی جبرانی تعریف شده است و شهریه دروس افتاده مطابق شهریه نظری و عملی دریافت می گردد.