چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰

در صورت حذف درس پس از تاریخ حذف و اضافه٬ استرداد شهریه مربوطه امکانپذیر است؟

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

خیر٬ با توجه به اینکه نام دروس حذف شده پس از حذف و اضافه در کارنامه دانشجو ثبت می گرددُ شهریه مربوطه نیز محاسبه می شود.