چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۱

شهریه تحصیلی در صورت مرخصی

۲۰ اسفند ۱۳۹۰

مرخصی تحصیلی باید قبل از ثبت نام نیمسال مربوطه اخذ شود که در آنصورت دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت می باشد.
مرخصی تحصیلی بعد از ثبت نام٬ حذف ترم محسوب می گردد که مطابق دستورالعمل اجرایی مالی مربوطه شهریه دریافت می گردد.