چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۳۱

دستورالعمل اجرایی مالی مقطع کارشناسی

۲۱ تیر ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی  

جهت ایجاد وحدت رویه و به منظور انسجام بخشی و یکپارچه سازی در سیاست گذاری و نظارت بر نحوه دریافت شهریه از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه، دستورالعمل اجرایی- مالی پیوست تدوین شده است که کلیه پرداختی-های دانشجویان بر این اساس انجام می شود.