چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۷:۱۷

دستورالعمل اجرایی مالی مقطع کارشناسی ارشد

۲۱ تیر ۱۳۹۵
مقطع   کارشناسی ارشد  

جهت ایجاد وحدت رویه و به منظور انسجام بخشی و یکپارچه سازی در سیاست گذاری و نظارت بر نحوه دریافت شهریه از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه، دستورالعمل اجرایی- مالی پیوست تدوین شده است که کلیه پرداختی-های دانشجویان بر این اساس انجام می شود.