چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۳:۲۶

معرفی مرکز آموزشهای الکترونیکی و آزاد

دفتر آموزشهاي آزاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دفتر دوره هاي معادل سابق،‌تا سال 77 تنها مجري برگزاري دوره هاي معادل دانشگاه بود و در سال77 براساس بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگي مبني بر ممنوعيت برگزاري دوره هاي معادل اجراي دوره هاي مذكور متوقف گرديد و فعاليت دفتر محدود به دوره هاي سابق شد و از سال 81 تاكنون فعاليتهاي دفتر به شرح ذیل افزایش یافته است.
فعالیتها: مشاهده سایت جدید