دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰۷:۲۷

کیفیت و تعداد مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتری AUT-PR-3306

۲۴ مرداد ۱۳۹۶
مقطع   دکترا  

در رویه حاضر به تدوین تعداد و کیفیت مقالات مورد نیاز جهت صدور مجوز دفاع نهایی رساله دکتری پرداخته شده است . این آیین نامه با هدف افزایش کیفیت مقالات دانشجویان دکتری ( تشویق دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات کیفی ) رفع مشکل ماندگاری بی مورد دانشجویانی که رساله با کیفیت انجام داده و به هردلیلی موفق به چاپ دو مقاله نشده اند و حفظ کمیت مقالات خروجی دانشگاه تدوین شده است.