دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۵۳

شورای برنامه ریزی

هدف از راه اندازی سایت شوراي برنامه ريزي دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و همچنين فرم های مرتبط می باشد.