انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
ثبت نام مقطع کارشناسی : سه شنبه و چهارشنبه ۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاس ها: شنبه ۱۶ بهمن۱۴۰۰

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۱۴۰۱/۳/۱۴ الی چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۱۴۰۱/۳/۲۱ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۲

حذف و اضافه

نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
حذف و اضافه : هفته ۲
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
حذف و اضافه : هفته ۱
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۱۹ و۱۴۰۰/۱۱/۲۰
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه ۱۴۰۱/۳/۷
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۷و۱۴۰۱/۳/۸

ارزیابی

نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۱۴۰۱/۳/۹ الی جمعه ۱۴۰۱/۳/۲۰

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی