انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : یک شنبه و دوشنبه ۹ و ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
ثبت نام مقطع کارشناسی : سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
شروع کلاس ها: یکشنبه ۱۶ بهمن۱۴۰۱

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۳ الی چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۷
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ الی پنجشنبه ۱۴۰۲/۴/۱

حذف و اضافه

نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
حذف و اضافه : هفته ۲
مقطع تحصیلات تکمیلی:یک شنبه ودوشنبه ۲۳ و ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
حذف و اضافه : هفته ۱
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و۱۴۰۱/۱۱/۱۹
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۰
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۶و۱۴۰۲/۳/۷

ارزیابی

نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۸ الی جمعه ۱۴۰۲/۳/۱۹

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی