انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : سه شنبه و چهارشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
ثبت نام مقطع کارشناسی : شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
شروع کلاس ها: یکشنبه ۲۷ شهریور۱۴۰۱

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ الی چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ الی پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹

حذف و اضافه

نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
حذف و اضافه : هفته ۳
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۴۰۱/۷/۱۰
حذف و اضافه : هفته ۱
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و۱۴۰۱/۶/۳۰
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۷
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۳و۱۴۰۱/۱۰/۴

ارزیابی

نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۵ الی جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی