انتخاب واحد و شروع کلاس ها

ترم دوم ۹۸-۹۹ :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۹۸/۱۱/۱۳
ثبت نام مقطع کارشناسی : سه شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶/ ۹۸/۱۱
شروع کلاس ها: شنبه ۹۸/۱۱/۱۹

پایان کلاس ها و امتحانات

ترم دوم ۹۸-۹۹ :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۹۹/۳/۱۷ الی چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ و۱۸
شنبه ۹۹/۳/۲۴ الی پنجشنبه ۹۹/۴/۵

حذف و اضافه

ترم دوم ۹۸-۹۹ :
حذف و اضافه : هفته ۲
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه و یکشنبه ۲۶ و ۹۸/۱۱/۲۷
مقطع کارشناسی:سه شنبه و چهارشنبه ۲۹ و۹۸/۱۱/۳۰
حذف اضطراری : هفته ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:شنبه ۹۹/۳/۱۰
مقطع کارشناسی:شنبه ویکشنبه ۱۰و۹۹/۳/۱۱

ارزیابی

ترم دوم ۹۸-۹۹ :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
دوشنبه ۹۹/۳/۱۲ الی جمعه ۹۹/۳/۲۳

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی