مدیر امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی : ۶۴۵۴۲۸۰۳
ایمیل:abbas.ahmadiaut.ac.ir