مدیر امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
دکتر میلاد رضائی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی : ۶۴۵۴۲۹۳۶
ایمیل:
miladrezaeiaut.ac.ir