مدیر امور آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
تلفن: ۶۴۵۴۲۸۰۳
ایمیل: raisiaaut.ac.ir