رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
  دکتر مجید شالچیان
  مرتبه علمی : استادیار
  شماره تلفن :
۶۶۴۹۹۳۴۸

  آدرس پست الکترونیک : shalchianaut.ac.ir