رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
 
 دکتر علیرضا باقری
  مرتبه علمی :دانشیار
  شماره تلفن :
۶۴۵۴۲۶۶۵

  آدرس پست الکترونیک : ar_bagheriaut.ac.ir