مشاور در امور برنامه ریزی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
دانشیار
دانشکده مهندسی مکانیک
گروه آموزشی حرارت و سیالات
ایمیل : hnaderanaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۳۴۴۰