رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

 | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
  آقای دکتر حمید نادران طحان
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۴۴۰
  آدرس پست الکترونیک:
hnaderanaut.ac.ir