معرفی کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 


 مهندس مهناز یونسی
پست سازمانی : کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۲۴
ایمیل : myounesiaut.ac.ir
 


 زهرا شجاعی نیا
پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۲۶
ایمیل : zshojaiaut.ac.ir

 

 مهندس لیلا نخعی
پست سازمانی : کارشناس انفورماتیک
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۳۳
ایمیل : lnakhaeeaut.ac.ir

 

آقای مهندس علیرضا عبدلی
پست سازمانی : عامل مالی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۷۶
ایمیل : abdoliaut.ac.ir

 


 امیر حسین شیروانی
پست سازمانی :
شماره تماس :
ایمیل :
 


 محمد ملکی
پست سازمانی :
شماره تماس :
ایمیل :