اعضای شورای برنامه ریزی آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/3/15 | 

اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشیتوضیح: سایر معاونین دانشگاه نیز (بر حسب مورد) با داشتن حق رأی عضو این شورا می باشند.