انتخاب واحد و شروع کلاس ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲: :
ثبت نام مقطع تحصیلات تکمیلی : شنبه و یکشنبه ۱۴و ۱۵ بهمن ۱۴۰۲
ثبت نام مقطع کارشناسی : سه شنبه و چهارشنبه ۱۷ و ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
شروع کلاس ها: شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

پایان کلاس ها و امتحانات

نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲: :
هفته پایانی کلاس ها : هفته ۱۶
شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۹ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳
آزمون های پایانی : هفته ۱۷ تا ۱۹
چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ الی چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۶

حذف و اضافه

نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲: :
حذف و اضافه : هفته اول و دوم
مقطع تحصیلات تکمیلی: سه شنبه و چهارشنبه ۱ و ۱۴۰۲/۱۲/۲
حذف و اضافه : هفته اول و دوم
مقطع کارشناسی:سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
حذف اضطراری : هفته ۱۴ و ۱۵
مقطع تحصیلات تکمیلی:یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۳
مقطع کارشناسی: شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۴۰۳/۳/۱۳

ارزیابی

نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲: :
ارزیابی( هفته ۱۵ و۱۶ )
شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۲ الی سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲

بیش از
12000
دانشجو
بیش از
500
عضو هیئت علمی
بیش از
60000
دانش آموخته
بیش از
2000
دانشجوی بین الملل
3
مقطع تحصیلی
70
گروه آموزشی