تماس با ما

        

نشانی

آدرس جدید دانشگاه: تهران، میدان ولیعصر، خیابان حافظ، پلاک ۳۵۰
آدرس قبلی دانشگاه: تهران، خیابان حافظ، شماره ۴۲۴
صندوق پستی: ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

کد پستی: ۱۵۹۱۶۳۴۳۱۱ 

تلفن: ۶۴۵۴۰(۲۱)۹۸+

    ریاست
    تلفن:۶۶۴۶۸۰۵۵(۲۱)۹۸+
   دورنگار:۶۶۴۱۳۹۶۹(۲۱)۹۸+  
                                                                         

   معاونت فرهنگی و دانشجویی
    تلفن:۶۴۵۴۲۳۱۰(۲۱)۹۸+
    دورنگار:۶۶۴۶۶۸۶۸۱(۲۱)۹۸+
    صفحه وب: http://student.aut.ac.ir

    معاونت پژهشی و فناوری
    تلفن:۶۶۹۵۹۱۴۹(۲۱)۹۸+
    دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
    صفحه وب: http://research.aut.ac.ir

    معاونت توسعه و مدیریت منابع
    تلفن:۶۶۴۰۶۵۶۸(۲۱)۹۸+
    دورنگار:۶۶۴۱۹۷۲۸(۲۱)۹۸+
    صفحه وب: http://admfin.aut.ac.ir

    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
    تلفن:۶۴۵۴۲۸۲۷(۲۱)۹۸+
    دور نگار:۶۶۴۶۹۹۶۱(۲۱)۹۸+
    صفحه وب :http://cic.aut.ac.ir

     روابط عمومی
     تلفن:۶۶۴۱۴۱۱۳(۲۱)۹۸+
    دورنگار:۶۶۹۶۳۲۹۲(۲۱)۹۸+
    صفحه وب: http://pr.aut.ac.ir

 | تاریخ ارسال: 1398/2/9 |