معرفی دبیرخانه
هدف از راه اندازی سایت دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و فرم های مورد نیاز همکاران هیات علمی می باشد.
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  1. هیات ممیزه جدید دانشگاه
  2. اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به ترتیب الفبا)
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
اعضای کمسیون تخصصی
اعضای کمیسیون تخصّصی1 (بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی (بیو الکتریک))
اعضای کمیسیون تخصّصی2(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی دریا، مهندسی هوا فضا ومهندسی پزشکی (گروه بیومکانیک))...
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
دبیران کمیته منتخب
دبیران کمیته منتخب دانشکده‌ها / گروه‌های مستقل
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
اطلاعیه ها
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
آیین نامه ها
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
فرم ها
 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 |