بایگانی بخش تقویم آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ -

انتخاب واحد و شروع کلاس ها

img_yw_news
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ -

حذف و اضافه

img_yw_news
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ -

پایان کلاس ها و امتحانات

img_yw_news
دوشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۹ -

ارزیابی