بایگانی بخش دبیرخانه هیأت ممیزه

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

معرفی دبیرخانه

هدف از راه اندازی سایت دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و فرم های مورد نیاز همکاران هیات علمی می باشد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

هیات ممیزه جدید دانشگاه اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (به ترتیب الفبا)

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

اعضای کمسیون تخصصی

اعضای کمیسیون تخصّصی1 (بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)) اعضای کمیسیون تخصّصی2(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی دریا، مهندسی هوا فضا ومهندسی پزشکی (گروه بیومکانیک))...

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

دبیران کمیته منتخب

دبیران کمیته منتخب دانشکده‌ها / گروه‌های مستقل

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

اطلاعیه ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

آیین نامه ها

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

فرم ها