معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- معرفی کارکنان
معرفی کارکنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 

خانم مهندس مهناز یونسی
پست سازمانی : کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۲۴
ایمیل : myounesiaut.ac.ir
 
خانم زهرا شجاعی نیا
پست سازمانی : کارشناس برنامه ریزی آموزشی
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۲۶
ایمیل : zshojaiaut.ac.ir 


 
خانم مهندس لیلا نخعی
پست سازمانی : کارشناس انفورماتیک
شماره تماس : ۶۴۵۴۲۲۳۳
ایمیل : lnakhaeeaut.ac.ir
 
آقای مهندس علیرضا عبدلی
پست سازمانی : عامل مالی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
شماره تماس :
ایمیل : abdoliaut.ac.ir


 
آقای امیر حسین شیروانی
پست سازمانی : کارشناس حق التدریس
شماره تماس :
ایمیل :


 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3002.3393.fa
برگشت به اصل مطلب