معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد
رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/29 | 
  دکتر مجید شالچیان
  مرتبه علمی : استادیار
  شماره تلفن :
۶۶۴۹۹۳۴۸

  آدرس پست الکترونیک : shalchianaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3010.3388.fa
برگشت به اصل مطلب