معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- رئیس اداره امور هیأت علمی
رئیس اداره امور هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 

مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی : moravejiaut.ac.ir
تلفن : ۶۴۵۴۳۱۸۲
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3011.3389.fa
برگشت به اصل مطلب