معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها
رئیس اداره استعدادهای درخشان و المپیادها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/1 | 
  آقای دکتر حمید نادران طحان
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تلفن: ۶۴۵۴۳۴۴۰
  آدرس پست الکترونیک:
hnaderanaut.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3012.3391.fa
برگشت به اصل مطلب