معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دبیرخانه هیأت ممیزه
اعضای هیات ممیزه دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 

هیات ممیزه جدید دانشگاه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3159.3813.fa
برگشت به اصل مطلب