معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دبیرخانه هیأت ممیزه
اعضای کمسیون تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 

اعضای کمیسیون تخصّصی 1:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی (بیو الکتریک))

اعضای کمیسیون تخصّصی 2:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی مکانیک، مهندسی دریا، مهندسی هوا فضا ومهندسی پزشکی (گروه بیومکانیک))

اعضای کمیسیون تخصّصی 3:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی عمران و محیط زیست، مهندسی معدن ومهندسی نفت )

اعضای کمیسیون تخصّصی 4:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و رنگ،مهندسی نساجی، مهندسی مواد و متالورژی و مهندسی پزشکی (گروه بیومواد))

اعضای کمیسیون تخصّصی 5:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های ریاضی و علوم کامپیوتر ، دانشکده فیزیک و مهندسی انر‍ژی و گروه مستقل شیمی)

اعضای کمیسیون تخصّصی 6:

(بررسی پرونده های ارتقاء متقاضیان دانشکده های مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشکده مدیریت، علم و فناوری)

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3159.3814.fa
برگشت به اصل مطلب