معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- شورای برنامه ریزی آموزشی
معرفی شورای برنامه ریزی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/15 | 

شورای برنامه ریزی آموزشی

هدف از راه اندازی سایت شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، سهولت دسترسی به اطلاعات، قوانین و مقررات مربوطه و همچنین فرم های مرتبط می باشد.

باعنایت به تفویض اختیار شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه های دارای هیأت ممیزه (بخشنامه شماره ۱۰۸۹/و مورخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹)، اختیارات برنامه ریزی درسی برای تغییر، تدوین و بهینه سازی نظام آموزشی و دروس ذیربط به این دانشگاه واگذار شده است.
 

مهمترین وظایف شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، عبارتند از:

  • تحلیل وضعیت موجود ساختار و برنامه های آموزشی
  • پایش وضعیت موجود در راستای نیل به وضعیت مطلوب و ارائه پیشنهادهای مرتبط با خط مشی و راهبردهای آموزشی دانشگاه
  • پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال رشته ها و دوره ها در تمام مقاطع تحصیلی به ریاست دانشگاه
  • پیشنهاد ایجاد، ادغام و انحلال دانشکده ها و گروه های آموزشی به ریاست دانشگاه
  • پیشنهاد تغییرعنوان دانشکده ها و گروه های آموزشی به ریاست دانشگاه
  • بررسی و تصویب برنامه های آموزشی جدید و به روز شده
  • تصویب دروس جدید پیشنهادی
  • سایر کارهای ارجاع شده ریاست دانشگاه به شورای برنامه ریزی آموزشی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3189.3826.fa
برگشت به اصل مطلب