معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- شورای برنامه ریزی آموزشی
اعضای شورای برنامه ریزی آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/15 | 

اعضای شورای برنامه‌ریزی آموزشیتوضیح: سایر معاونین دانشگاه نیز (بر حسب مورد) با داشتن حق رأی عضو این شورا می باشند. 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=23.3189.3827.fa
برگشت به اصل مطلب